Viden

artikel-billede
Vandløbsdage 2024 - tilmeld dig nu

25-01-2024

WSP afholder vandløbsdage

Læs artikel
artikel-billede
Vandløbsdage flyttes til 2024

03-09-2023

Vandløbsdage flyttes til 2024

Læs artikel
artikel-billede
Sneafsmeltningen i marts 2023

18-04-2023

I februar-marts 2023 kom der meget sne i Nordjylland. Da sneen smeltede medio marts gav det anledning til store vandafstrømninger i bl.a. Uggerby Å.

Læs artikel
artikel-billede
Vandløbsdage – webinarer og minikurser 2023

25-01-2023

I 2023 afholder vi en række minikurser og webinarer om alt indenfor vandløb og hydrometri.

Læs artikel
artikel-billede
Er der styr på vandløbsdata?

03-03-2023

Der er i mange kommuner fokus på udvikling af nye byområder til både private boliger og erhvervsbyggeri, samtidig med dette, er der øget fokus på rent drikkevand og klimaforandringerne bliver mere og mere tydelige, med mere nedbør i nogle perioder af året og tørke og behov for mere vanding i sommerhalvåret. Der skal derfor tænkes mere helhedsorienteret samtidig med at klimatilpasning i højere grad bliver sat på dagsordenen i kommunerne.

Læs artikel
artikel-billede
Vandløbsdage – minikurser (2020-2021)

21-12-2022

Her kan du se videooptagelser af de minikurser, som blev afholdt Online i 2020-2021, da vi måtte udskyde Vandløbsdage.

Læs artikel
artikel-billede
Vandløbsdage 2022

25-11-2022

For 13. gang har WSP afholdt Vandløbsdage med deltagelse af kommunale vandløbsmedarbejdere fra hele landet. Det var et par gode dage med masser af tid til at dykke ned i fagområdet vandløb, samt mulighed for at dele erfaringer og netværke.

Læs artikel
artikel-billede
Iltmålinger i danske vandløb

23-11-2022

Interessante observationer af iltindhold i Østjyske vandløb

Læs artikel
artikel-billede
Webinar - Vandportalen.dk (del 1)

24-03-2021

Her kan du se vores webinar om vandportalen. Webinaret er i to dele og link til sidste del kan findes både her i artiklen og til slut i videoen.

Læs artikel
artikel-billede
Vinterfænomen

04-12-2020

Frosten har gjort sit indtog over Danmark, og med den kommende uges temperaturer, er der gode chancer for at observere fænomenet isstuvninger i de danske vandløb.

Læs artikel
artikel-billede
Grundvandsstationer

02-08-2020

Kort vejledning om grundvandsstationer og hvordan vandportalen.dk kan demonstrere en række af forskellige data

Læs artikel
artikel-billede
Kom godt i gang med vandportalen

05-09-2020

I videoen her giver vi en kort overflyvning af vandportalen. Vi ved at det til tider kan være udfordrende at skulle vænne sig til et nyt system. Vi håber på at dette kan hjælpe den proces bedre på vej.

Læs artikel
artikel-billede
Forudsætninger og data ved vandspejlsberegninger i vandløb

10-09-2020

Faglig redegørelse for de beregningsmæssige forudsætninger for de vandspejlsberegninger i vandløb, som vandløbsmyndighederne foretager eller lader foretage i forbindelse med både regulativkontrol og specifikke indgreb i vandløbene, eksempelvis ændret vedligeholdelse og restaurering og de hermed forbundne ændringer af profilformen og de hydrauliske egenskaber, heriblandt især Manningtallet.

Læs artikel
artikel-billede
Hydrometriske stationer - QVH stationer

15-09-2020

En QVH-station måler vandhastighed og vandstand for derigennem at beregne vandføringen. Ofte benævnes metoden til beregning af vandføringen også areal/hastighedsmetoden. Disse stationer er noget dyrere at installere sammenlignet med en H-station (QH-station), men til gengæld kan de give bedre online-data end en QH-station. De udmærker sig også ved at kunne måle hvor QH-relationen træder ud af kraft, f.eks. tæt ved havet hvor vand kan løbe begge veje. Værdien ses også når fokus er på de store hændelser hvor man sjældent får lavet kontrolmålinger og hvor QH-sammenhængen derfor er meget usikker. Målerne står typisk kystnært eller i små vandløb med store og hurtige reaktioner på nedbørshændelserne. De kan også med fordel kostoptimere og erstatte QH-stationer hvor der normalt er brug for mange kontrolmålinger, læs grødefyldte vandløb.

Læs artikel
artikel-billede
Hydrometriske stationer - QH stationer

16-09-2020

Online data fra QH-stationer kan transmitteres og vises på internettet på samme måde som QH-stationer. På stationer med en relativt god QH-sammenhæng kan vandføringen autogeneres, her vises de typisk som ”foreløbige” ikke kvalitetskontrollerede. En efterbehandling af data vil typisk ske når kontrolmålinger er i hus. Endelige data fra en QH-station er en tidsserie med vandføring og vandstand på døgn eller 15 minutters opløsning. Data anvendes til stoftransportberegninger af N og P, til planlægning, online modellering og varsling, til studier af grundvandsinteraktion og meget andet.

Læs artikel
artikel-billede
Evidensbaseret og omkostningseffektiv grødeskæring - i små danske vandløb

14-09-2020

Vandstanden overvåges løbende på 65 stationer på forsøgsstrækningerne. Vandstanden påvirkes af mængden af grøde og af vandføringen. For at kunne isolere effekten af grøden og grødeskæringen bestemmes også vandføringen på 15 af forsøgsstrækningerne og ekstrapoleres til de øvrige 45-50 strækninger ved hjælp af oplandskorrektion. Disse målinger suppleres med fysiske og biologiske undersøgelser til dokumentation af eventuelle ændringer i vandløbsform og økologisk tilstand som følge af ændret grødeskæringsmetodik.

Læs artikel
artikel-billede
Hydrometriske stationer - H stationer

17-09-2020

En H-station er en vandstandsstation som måler vandstandens variation. Der findes en række metoder og udstyr til måling af vandstand, f.eks. en tryksensor placeret under vand der måler vandhøjden over sensoren, eller en ultralydssensor som måler afstanden ned til eller op til vandoverfladen. Endelig findes der også flydere der ligger på overfladen hvor bevægelsen må-les, eller en neddykket trykluftslange hvor vandhøjdens modtryk måles. Valg af sensor afhæn-ger af lokaliteten.

Læs artikel