Om Vandportalen

Vandportalen præsenterer målinger af vand og klima.

Hjemmesiden drives af WSP i samarbejde med bl.a. kommuner, Miljøstyrelsen og private forsyningsenheder, hvor realtidsdata og historiske data er gjort tilgængelige for alle vandløbsbrugere. Vandportalen skal ikke mindst vise afledte data, herunder statistik, prognoser og hjælpeværktøjer for planlægnings og operationelle formål. Vandportalen viser også afledte data, f.eks. statistik, og med tiden også andre hjælpeværktøjer til brug for både planlægning og operationelle formål.

Vandportalen er opbygget så brugere kan gå via menuen ”Alle data” eller gå direkte til et hovedemne, f.eks. Overfladevand eller Grundvand med prædefineret opsætning. Hjemmesiden viser en oversigt over målestationer i Danmark og den viser stationernes placering på et kort. For hver målestation kan der findes administrative oplysninger om ejerforhold og det er muligt at se og hente de data som ejeren ønsker udstillet. Det kan være de rå værdier som modtages direkte fra en målestation, dvs. data som ikke har gennemgået nogen form for kvalitetssikring og derfor er mærket ”rådata”. Det kan også være historiske data som har været gennem en faglig kvalitetskontrol og derfor er mærket ”kvalitetssikret”.

Målestationerne på Vandportalen er etableret med forskellige formål gennem tiden. Nogle stationer har således været i drift helt tilbage fra 1917, hvor andre er etableret indenfor det seneste år. For en stor del af målestationerne vises vandstande i højdesystemet DVR90. Man har tidligere anvendt højdesystemet Dansk Normal Nul (kote DNN) som reference for vandløbsmålinger, men som følge af stadige ændringer i landskabets højdeforhold og for at tilpasse højdesystemet til nye forbedrede målemetoder har man valgt at introducere det nye kote system i hele landet. For vandstandskoterne betyder det en ændring på mellem +1 cm for de nordligste egne til -13,5 cm for de sydligste egne, når der omregnes fra DNN til DVR90. Læs mere om DVR90 og kotesystemer hos Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE)

Målestationer, som præsenteres på denne side, ejes og drives af kommuner, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og private forsyningsenheder. Klikker man på en målestation på kortet, kommer en boks op hvor stationsejer fremgår.

I takt med at data bliver frigivet fra bl.a. DMI og andre Statslige enheder, vil et udvalg af disse frie data blive udstillet på Vandportalen. Med data følger kildeangivelse og data som hentes via Vandportalen.dk er underlagt de samme krav som dataejer stiller. Se DMI’s vilkår for brug af data her https://www.dmi.dk/da/friedata/vilkar-for-brug-af-data/

Det skal bemærkes at WSP, kommuner, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen eller private forsyningsenheder ikke er ansvarlige for mistolkning eller brug af data. Herunder konsekvenser af anvendelse af data som måtte være fejlbehæftede. Data må ikke gøres til genstand for salg eller udleveres til tredjepart uden forudgående aftale med WSP eller målestationsejer.

Kontakt

For yderligere information kontakt

Ole Smith
Fagchef, Hydrometri
email: ole.smith@wsp.com
Dir. +45 4017 8926

Brugervejledning

Du kan finde brugervejledning til siden her.

Samarbejdspartnere

En række kommuner, Forsyningsselskaber og Miljøstyrelsen stiller venligst målinger til rådighed for Vandportalen. Andre data som nedbørsdata fra SVK-nettet, DMI’s frie data og Danmarks Miljøportal's 'Samling Af Vandløbsdata' udstilles også. Uden disses medvirken ville det ikke være muligt at præsentere en landsdækkende oversigt over vanddata.

I 2024 modtager Vandportalen målinger fra:

 • Aabenraa Kommune
 • AAGE V. JENSEN NATURFOND
 • Aalborg Forsyning
 • Aarhus Kommune
 • Ærø Vand A/S
 • AquaDjurs A/S
 • Assens Forsyning
 • Assens Kommune
 • Billund Kommune
 • Blue Kolding
 • Bornholm Forsyning A/S
 • Brøndby Kloakforsyning A/S
 • Danske lufthavne
 • Dataleverandører via webapi'et
 • DIN Forsyning A/S
 • DMI
 • Egedal Kommune
 • Energi Viborg
 • Esbjerg Kommune
 • Favrskov Kommune
 • Felthydrolog Karl Henrik Laursen
 • Felthydrolog Peter Mosekjær
 • FORS
 • Forsyning Helsingør A/S
 • Fredensborg Spildevand A/S
 • Fredericia Spildevand A/S
 • Frederiksberg Forsyning A/S
 • Frederikshavn Forsyning A/S
 • Frederikssund Kommune
 • Glostrup Spildevand A/S
 • Gribvand Spildevand A/S
 • Guldborgsund Kommune
 • Haderslev Kommune
 • Halsnæs Kommune
 • Hedensted Kommune
 • Herning Kommune
 • Herning Vand A/S
 • Hillerød Forsyning
 • HOFOR
 • Høje Tåstrup Kommune
 • Holstebro Kommune
 • Horsens Kommune
 • HTH Kloak A/S
 • Ikast-Brande Spildevand A/S
 • Ishøj Forsyning
 • Kalundborg Forsyning
 • Kalundborg Kommune
 • KLAR Forsyning
 • Klimator
 • Københavns kommune
 • Køge Kommune
 • Kolding Kommune
 • Kystdirektoratet / Coastal Authority
 • Lammefjordens Dige- & Pumpelag
 • Leverandør
 • Limfjordsrådet
 • Lolland Kommune
 • Lyngby Tårbæk forsyning
 • Middelfart Kommune
 • Miljøstyrelsen
 • Miljøstyrelsen, Midtjylland
 • Morsø Spildevand A/S
 • MST, Nordjylland
 • MST, Østjylland
 • MST, Sjælland
 • MST, Storstrøm
 • Næstved Kommune
 • Nationalpark Kongernes Nordsjælland
 • Naturstyrelsen
 • Naturstyrelsen Thisted
 • NK-Spildevand A/S
 • Norddjurs Kommune
 • Novafos A/S
 • Odsherred Forsyning
 • Odsherred Kommune
 • Provas
 • Rambøll
 • Randers Kommune
 • Randers Spildevand A/S
 • Rebild Kommune
 • Ringkøbing-Skjern Kommune
 • Ringsted kommune
 • Rødovre Kommune
 • Rosborg Gymnasium
 • Roskilde Kommune
 • Samn Forsyning ApS
 • Silkeborg Forsyning A/S
 • Silkeborg Kommune
 • SK Vand
 • Skanderborg Kommune
 • Skive Vand A/S
 • Slagelse Kommune
 • Sønderborg Forsyning A/S
 • Stevns Kommune
 • Syddjurs Kommune
 • Tårnby Forsyning
 • Teknisk hydrolog Marianne A. Hansen
 • Thisted Kommune
 • Tønder Forsyning A/S
 • Usserød Å Samarbejdet
 • Vand og Affald
 • Vandcenter Syd A/S
 • Vejle Havn
 • Vejle Kommune
 • Vejle Spildevand A/S
 • Vestforsyning A/S
 • Vesthimmerland Kommune
 • Viborg Kommune
 • WSP

Vandportalen Version: 1.3.4.0 | Dato: 29-02-2024 15:42 | Reload: 03-03-2024 12:48