Iltmålinger i danske vandløb

Iltmålinger i danske vandløb

Der bliver efterhånden opsat iltmålere til kontinuert registrering i mange af vore vandløb. Det kan give nye og interessante oplysninger om dynamikken i vandløbene.

Henrik Skovgaard fra WSP forklarer:

Målestationerne i Lyngbygårds Å og Århus Å med kontinuert overvågning af temperatur og ilt viser, at indholdet af ilt i vandløbsvandet bl.a. afhænger af temperaturen. Det skyldes, at opløseligheden af ilt i vand stiger, når temperaturen falder. F.eks. kan der være 50 % mere ilt i vand ved 5°C end ved 25°C.

Figur 1, Iltmålinger i Lyngbygård Å og Århus Å, november 2022

Mekanismen ses på figur 1, i perioden 13. november til 21. november, hvor vandtemperaturen faldt ca. 10°C, mens iltindholdet steg 2-3 mg/l på alle tre målestationer. Under normale forhold vil der være tæt på 100 % iltmætning i vandløbsvand, men andre faktorer som udledning af iltfattigt vand til vandløbet samt vandløbets eget iltforbrug til f.eks. nedbrydning af organisk materiale kan reducere iltmætningen. Det biologiske iltforbrug er ligeledes afhængigt af temperaturen, så høje temperaturer medfører et større iltforbrug til f.eks. bakteriel nedbrydning i vandløbsbunden. Især i vækstsæsonen om sommeren bidrager vandplanter og algers fotosyntese til en iltproduktion, som modsat kan hæve iltindholdet i vandløbet. Det resulterende iltindhold i vandløbene er dermed et kompliceret samspil mellem temperatur og biologiske processer. Under forudsætning af, at vandtemperaturen er ens på de tre målestationer, kan forskellene i iltindhold tilskrives forskellige påvirkninger af iltforbrugende processer. Det ser ud til, at station 26.23 Lyngbygård Å, Tandrup Bro har det største iltforbrug og/eller størst tilførsel af iltfattigt vand i måleperioden. Opløst ilt i vandet er nødvendigt for mange former for liv i vandløbene, herunder fisk, vandinsekter, bakterier og planter, da de bruger ilt til deres respiration. Fisk og mange vandinsekter optager ilt gennem deres gæller, mens planter og alger kræver opløst ilt til respiration, når der ikke er lys til fotosyntese. Det kritiske iltindhold for fisk er ca. 4 mg/l og ved iltindhold under ca. 2 mg/l dør de fleste fisk.

Hvis du har lyst til at nørde lidt videre med at kigge på iltmålingerne, kan du bruge dette link:

https://vandportalen.dk/plotsmaps?config=vandloeb&days=22&end=23112022&id=2653-0-0&id=1724-0-0&id=1718-0-0&id=1717-0-0

Del denne side