Evidensbaseret og omkostningseffektiv grødeskæring  - i små danske vandløb

Evidensbaseret og omkostningseffektiv grødeskæring - i små danske vandløb

Projektets overordnede arbejdshypotese er, at der kan identificeres nye metoder og ændrede tidspunkter for grødeskæring, som kan optimere grødeskæringen i forhold til vandføringsevnen, samtidig med at der vil være positive effekter på den økologiske tilstand, sammenlignet med i dag, hvor grødeskæringen i mange vandløb ikke er optimeret i forhold til hverken afvanding eller miljø.

Helt specifikt vil følgende hypoteser blive testet i projektet:

  1. En selektiv skæring af sumpplanter i vandløbene vil forbedre vandføringsevnen, da disse i højere grad end vandplanterne yder modstand mod vandets strømning.
  2. En skæring af brinkerne vil øge vandføringsevnen betydeligt ved de store afstrømninger, hvor der er størst risiko for oversvømmelser, da vandføringsevnen ved store afstrømninger især påvirkes negativt af brinkernes planter.
  3. Sandsynligheden for målopfyldelse øges ved både selektiv skæring af sumpplanter og brinkskæring, da vandplanter bibringer fysisk variation i vandløbene og dermed forbedrer levestedsforholdene for vandløbsorganismerne.
  4. Målretning af tidspunktet for grødeskæring vil kunne give en bedre effekt af skæringen både ift. vandløbenes vandføringsevne og ift. landbrugets nytteværdi af skæringen, da biomassen er størst i vandløbene sent på sommeren, samtidig med at afvandingsbehovet ofte er størst i perioder med markarbejde.

Projektet gennemføres over en femårig periode i "små vandløb"" i Assens Kommune. En så lang projektperiode er nødvendig for systematisk at kunne dokumentere effekterne af de forskellige typer af grødeskæringsmetoder og tidspunkter for vandføringsevne samt for de biologiske forhold.

Hydrometrisk overvågning

Vandstanden overvåges løbende på 65 stationer på forsøgsstrækningerne. Vandstanden påvirkes af mængden af grøde og af vandføringen. For at kunne isolere effekten af grøden og grødeskæringen bestemmes også vandføringen på 15 af forsøgsstrækningerne og ekstrapoleres til de øvrige 45-50 strækninger ved hjælp af oplandskorrektion. Disse målinger suppleres med fysiske og biologiske undersøgelser til dokumentation af eventuelle ændringer i vandløbsform og økologisk tilstand som følge af ændret grødeskæringsmetodik.

Del denne side