Hydrometriske stationer - QVH stationer

Hydrometriske stationer - QVH stationer

En QVH-station måler vandhastighed og vandstand for derigennem at beregne vandføringen. Ofte benævnes metoden til beregning af vandføringen også areal/hastighedsmetoden. Disse stationer er noget dyrere at installere sammenlignet med en H-station (QH-station), men til gengæld kan de give bedre online-data end en QH-station. De udmærker sig også ved at kunne måle hvor QH-relationen træder ud af kraft, f.eks. tæt ved havet hvor vand kan løbe begge veje. Værdien ses også når fokus er på de store hændelser hvor man sjældent får lavet kontrolmålinger og hvor QH-sammenhængen derfor er meget usikker. Målerne står typisk kystnært eller i små vandløb med store og hurtige reaktioner på nedbørshændelserne. De kan også med fordel kostoptimere og erstatte QH-stationer hvor der normalt er brug for mange kontrolmålinger, læs grødefyldte vandløb.

I Danmark findes der en række produkter på markedet med forskellige metoder til måling af hastighed, dopplere målere bund eller sidemonterede, time of flight ultralydsmålere med en eller flere horisontale baner, overfladehastighedsradar, laserflow osv. Fælles for dem alle er at den målte hastighed skal kunne omsættes til middelhastighed i hele profilet, dvs. jo større dækningsareal der måles jo større mulighed for en god omsætning. Fælles er også at der ikke må være grøde i profilet der måles.

Eksempler på udstyr ses nedenfor

qvh-doppler
Figur 1 - Eksempel på sidemonteret doppler ved Gudenåens udløb. Valg af måleprincip afhænger af lokaliteten hvor der skal måles.

Eksempel på data fra en dopplerflowmåler.

qvh-plot
Dopplermåler. Øverste røde kurve er vandstanden, midterste blå kurve er vandføringen, nederste kurve er vandhastigheden. Det karakteristiske er vandstandsfaldet den 28. juni og den 7. august hvor der slås grøde og vandstanden falder. Der ses en lille stigning i vandføringen som følge af frigivelse af vand fra oplandet og hastigheden stiger som følge af bedre vandføringsevne.
Del denne side